speeches‎ > ‎

Ziang'Ziu Wer 漳州話


Oq Golng Ziang'Ziu Wer

Oqdyyng 'bni`a. ur snah hol jiaq. e miqgniar`voq?
Hol jiaq. e miqgniar? He doq jeur`loeq!
Qual siarng aic kyc yarcir'al. jiaq miqgniar;
Er'hnui'dnuyc. kualn hol`aq! Kah muel laai jiaq bnuyr;
Tant sio, giln jiaq; 
Er'hnui'dnuyc. jin cnecau;
Jit harng caic. jin hol jiaq;
Galm veuh jiaq gual gueljil? Hol, qual veuh jiaq qeejio;
Qual eursail goh lim jid cuic'al dee`veq?
Lyl veuh jiaq gual'al miqgnair`m?
Qual jiaq bal`aq, dosiar!
Qual m vat jiaq geuc jit le miqgniar;
Er'hnui'dnuyc. galm ur poongpaic?
Veur vail, jin poongpaic!
Qual jiaq gah jin bal, jiaq veur loeq`kyc`aq;
Lyl veuh lim geul'jiab. ar sir kiczuil?
Qual sniur veuh jiaq oo'al'jen;
Qual ur zah jid gual'al tyyng'al-gam'dni, lyl veuh jiaq`m?
Sniu sio`laq! Seng buun'buun`leq. jiah jiaq;
Er'hnui'dnuyc. siol tink'haur. jid`e. doq hol`aq;
Jiaq aang caictaau. duic lyl vagjiu. ur hol voo vail;
Bnuyr 'jeeng. m hol jiaq hiah'nir jeur sic'siuc'al;
Jiaq bnuyr. e siizurn, m tang qiaa dir. kah wnual;
Qint'al'laang. m hol gelng jiaq, wnual'gniar 'lair. e mihpeuc. ga jiaq hou cengkic;
Ge jiaq gual cne'caic. duic lyl sintel. ur holcuc;
Jin sio`ouq! Doq dniudii;
Vahzank. m tang jiaq sniu jeur, ganna eursail jiaq jid liap!
Lyl veuh jiaq geu'vah bnuyr`voq?
Lyl galm veuh veul miisi'tyyng?
Gobi. sir juaa pauc`e? Gah jiah pang!
Je sir gadir bauc. e vilpang;
Jiah e caicveul. veuh alnznuah. cullil`leq?
Qual ur jid delng ge'hue sek. e vor'al;
Tnikic. fualn lelng`aq, doq ge cerng sna;
Sna. sniu seuc nial, kouc. mar bent kah del`aq;
Gar kouc'tuahlern. tuah 'ou hol;
Ciul'wnuyl. bih`killaai;
Ee'duac. bag 'ou hol;
Seng cerng vueq, jiah cerng ee;
Deh loeq'hyour`a, hyoursna. hyour'ee. gnualgiln. cerng`killaai;
Ee'al. sniur seuc siang, cerng dioq ur kah aan;
Jit nial kut, gec'siauc. sniu guic;
Sna. cerng docbelng, liul'al. goh delng'liul. dauc er'liul;
Gnuaa'tni. dag e lolng cerng hong'seh'yi. gah yniuumuu'sna;
Jit nial sna. cerng dioh jin sio;
Gimn'al'rid. doq cerng zecfhog. kyc oqdyyng;
Jniur tel'yiog koh. e siizurn. doq cerng wurndorng sna;
Baic-sna. eursail cerng bernzong. kyc oqdyyng;
Sioldir'al. cerng quu'al'kouc, knuac doh jin goulzui;
Qual ur jid siang bouh'ee. gah jid siang puee'ee;
Avul. aic cerng go'gyn'ee;
Eur teuc'sek. e sna'kouc, m tang larm zoec jid e sel;
Sna. vak doq ouvag, veuh alnznuah?
Lyl e sna, liul'al. lak jid liul`kyc;
Qual dniar'dniar gar quln avul. dauc sel sna, dauc nee sna;
M veln dekkak cerng sin sna`laq, cengkic. goh biczauc. doq hol`aq;
Qual ciul'wnuyl. kyc 'our doong'oq. qiul`puah;
Qual ur jin jeur nial gah'al;
Laln laai tniang. e zeur;
Qualn. dir jiaq bnuyr tniang. jiaq er'hnuyr;
Avul. dir zaucka. zyl miqgniar;
Siolmuair`a. dir i baanggeng 'lair. leh kunt;
He. juaa. dir egging'al. sel sin? Kah mel`leq`laq!
Sinsne. e cia. pa dir ciakouc 'lair;
Gimn'al zalkil, qual duic laautui. buaq`loeqlaai;
Qual e ceh. kynk zair tuah'al  'lairdel;
Gar lyl e hiuu'al. hniah kyc diauc leh sna'al duu 'lair;
Qual wher. e doou. guac dir lel'dyyng;
Qualn. dir dernnaul gaucsit. pah dernnaul;
Sinsne. dul hol leh zoec golngboc;
Sinsne. yeorng ciul'gi'al. gah gedniul. leenlog;
Qual gadir. eurhiaul kualn ceh'der'al;
Qual gadir. eurhiaul paang wnual'dir;
Ur laang leh kah muyy, kyc ga knuac sir juaa?
Ur juaa. veuh laai gar quln kui muyy. jid`e?
Ee'al tnuyc`killaai, cirng celntua'al. doq hol;
Veln fuaanlol, qual eur jiauc siizurn. doc'dnuyl`laai;
Yiaaukonk'kic. her dir doh'al 'delng;
Ciul kyc sel'sel`leq, tang laai jiaq dauc;
Gaucsit. ri cialng'cialng, kualn'kualn. siu'siu`leq!
Doq eur gil'e gnuai dernheul;
Lyl ur fhap laai barngong'tnia jid`e`voq?
Lii jiuljeng deng. kah hnuyr, qual gnia lyl kyc tnuyc`dioq;
Lolfuaan lyl kyc doc buntsoc`jid`e;
Oqdyyng. e zeng'al snia. leh daan`a!
Qual kunt geuctaau`kyc`aq;
Qual kunt veur ga jeur;
Gongkoh. sial 'liaul, jiaq tang kyc knuac dernsir;
Kyc tag ceh`laq, zulnbir tang kolcic;
Zuilzuarn'taau. leh dih zuil;
Zuilzoo. dioq tat`aq;
Satvuun. yeorng veuh 'liaul`aq;
Cetsoul. bank hol. doq ciong zuil;
Veuh gniaa. jitjeeng, zuil doq gnai 'ou var;
Hue. lyl ak hol`aq`veur?
Bniacsauc. e siizurn. gauc`aq;
Voo louryeorng zual. kualn'kualn`leq, teq'teq`cutkyc;
Qual eur dauc cit tang'al'muyy;
Jiah e tang'al'muyy. doq sel'sel`leq;
Oqdyyng. duicvirn. ur jid geng Ciau'Cir;

Oq Golng Ziang'Ziu Wer

Qualn oqdyyng. bni`a. ur jinjeur caicgualn;
Lyl kiar dahloeq? Qual kiar Ziang'Ziu;
Jit donk laau. ur qour zant 'guaan;
I dul laai oqdyyng. voo ruar gul, kah snefurn;
Laln duac garng jid diaau ge;
Lyl duic jia. docwat, doq eurdit cuer doq Gernkong Diongsim`a;
Jit e wir sir qual e, m sir lyl e;
Aget'al. sir qualn doong'oq. giam cuc'bni;
Gniaa lour. doq wal lour 'bni. kah anzuaan;
Dir cir'lair. gniaa lour, doq gniaa ten'gioo;
Geuc cia'lour. doq knuac cne'aang'deng;
Geuc cia'lour, doq seng knuac lialng'beeng 'bni, voo cia. jiah tang geuc`kyc;
Zeur motouh. doq dic anzuaan'vor;
Doq ur anzuaan, jiah ur fhapdour. dnuyl kyc gauc cuc`e;
Dac cia. e siizurn, doq seng niur laang loeq cia. jia tang zniur cia;
Dir cia 'delng, laln doq niur wir. 'our voo fhongbern. e laang;
Qual zeur heulcia. kyc Gnuyl'Ziu;
I dac Kuaic'Wurn. kyc Fhok'Ziu;
Taaujeeng. qour-baeh gongcioh. hia. doq ur Gong'Gau zarm'baai;
Qual tiac nyrng dniu heulcia pioc;
Jia. ur zurdorng veur'pioc'gi;
Sail cia. doq har anzuaan'duac;
Aur jid. e siangce lourkaul, wat jniac'ciul beeng;
Lii kah hnuyy`leq, kah anzuaan;
Zeur diksii, doq eur gildeh gic cia'baai;
Zeur Gong'Gau cia, doq zac laansan'al;
Jiok vnuyr Diong'San lour. doq alnznuah gniaa?
I jin qaau hiin cia;
M tang doh qour'ka'gi. leh zaul sio riok;
Gniaa laautui. doq wa jniac'ciul beeng;
Baai'duir. m hol ey. gah sak;
Cnial zeur;
Tag suah`aq, ceh kap`killaai;
Veuh tcittoo giuu`m?
Tcittoo miq'al. seng siu`killaai;
Gimn'al'rid. baic guil? Gimn'al lel'baic;
Lyl eurhiaul gah dioq. e zrir. ceur`cutlaai`veur? Qual cic knuac'mair`leq;
Quarkaul. tnikic. alnznuah yniur? Leh loeq hyour`a;
Gado. m tang qiaa killaai tcittoo`laq;
Lyl veuh laai leen knuac'mair`m?
Buntsoc. m tang sicgec het;
Lyl galmmour`a, doq ge lilm guln'zuil, ge heh'kunt;
Lyl ka'taau'ang'al dioq'siong`a; qual gar lyl cak kyc gernkong dionsim;
Laln laai cau'dniuu. tcittoo;
Muyy. doq kin'kin'al gnuai;
Sit'lel! Voo yaucgiln!
Lyl knuac`killaai. veur vail;
Sinsne, qual galm eursail kyc cetsoul`jid`e?
Lyl eenbit ke'al 'lairdel, de sniah huec?
Ur sniah kangkueh. veuh qual dauc zoec`e`voq?
Jin hnuahil. segsair`lyl! Qual mar sir!
Gar lyl bitkic pour. gah eenbit. teq`cutlaai;
Qiaa bit. doq qiaa 'ou jniac;
Sial gah jiah lolcol, cit`killaai. deeng goh sial;
Laai, qual niuu knuac lyl ruar guaan;
Sinsne. jit zurn dir dahloeq? Sinsne. dir laau 'delng;
Veln koul`laq, qual eur gac lyl alnznuah zoec;
Kah seucrir`leq;
Sniu geuc cal, qual tag veur`loeqkyc;
Kyc gar zuil'zuarn'taau. gnuai 'ou hol;
Sinsne, loul'lat`ouq! Gauc'Su-Jeh, hnuahil`ouq!
Jit furn lel. sir veuh sank 'ou lyl`e;
Sit'lel, qual laai liaul. sniu wnac`aq;
Lyl dir ceh'duu'al 'lairdel. kynk sniah huec?
Voo yaucgiln, goh deeng zoec jid bail;
Lyl leh cuer snah miqgniar?
Lyl sir alnznuah`leq? Qual bakdoul. tniac;
Lyl ur hnia'dir-jil'muair`voq?
Cui`loeq! Cui`loeq!
Jit zurn bilsaic. suah giok`aq;
Lyl zoec liaul. jin hol;
Laln veuh tcittoo snah?
Dioq lyl`aq!
Knuac qual alnznuah kui giuu`e!
Qual jin aic kyc dorngvud hnuyy. tcittoo;
Jia. gong'gelng. jin suil;
Laln zoec'heul. laai cniuc gua;
Jit diaau gua. e diaur. jin zaln. jin hol tnia;
Lyl cniuc gua. jin hol tnia;
Qual siarng aic. e sir-, liuu'heeng gua. jit kualn yimgag;
Yimgag. veursu sir qual e snecmiar;
Lyl ur fhap tang siuu ruar hnuyr?
Qualn jit duir. yniaa sna fun;
Eur tang cingirn dair'zurn'reen. sir hol dairjic;
Gimn'al'rid. bilsaic, qualn bil su;
Hit jiolng wurndorng. jinjnaic hol;
Lyl diaur. liaq voo zuln, cniuc liaul. zaul diaur`kyc;
Laln laai gniaa gii, hol`m?
Loeq'koh sii'al, qualn aic yir vih'sio'ceur;
Bilsaic liaul, getgiok. alnznuah?
Gah eur jiah hol tcittoo`laq!
Wnuar lyl. tcitto`a;
Hit e hagseng. pint'al buun liaul. jin hol;
Gint'al. lolng aic tcittoo, aic tnia golng'goul;
M aic wurndorng, eur bent duar'kou;
I e snia. jin dni, jin suil, souldic i jin aic cniuc gua;
Qual zaiynial lyl aic beh snua;
Qual sniur veuh kyc knuac dernynial;
Biaulyeln. dir sii. jiah eur kil'goul?
Dahloeq. urdank pah naa'giuu?


Comments