docteuc lu 倒退嚕

http://www.youtube.com/watch?v=CF4hipuscqk

http://www.youtube.com/watch?v=T8mKxiZfL_w

eeeq! baiccnial, baiccnial`laq;
baiccnial dang hailhnuar, sai hailhnuar;
bakqee daau`ouq, sevor snua`louq;
yenggo`louq. cut tooutnuac`laq;
caulsnua. dirdeh cut wunznuaa`aq;

baiccnial lyl`eq;
dang-yniaa-beng. gohdoh dang-yniaa-jionk`aq;
sai-yniaa-beng. gohdoh sai-yniaa-jionk;
bak-yniaa, diong-yniaa, beng-diong-jionk`ouq;
kil hioongbeng, jit e gaul-cenh-gaul-bah-gaul-varn-cenh;
dihdih gang. gohdoh cun-vour-leeng`n;

siin-`eq-beng`eq`ouq;
siinbeng`aq. geuc geuc geuc-lour-leeng`aq;
geuc geuc geuc-lour-leeng;
oonglaai. sigue beeng`ouq;
kiamp znii. voo aic heeng`n;

jiamcuic`e. sir geu`ouq;
bnilcuic`e. sir huan'ah;
kiaukiau`e. sir dyvah`laq;
sicgak`e. sir daurgnua;
beqbeq`e. sir mirsnuac;

baiccnial, baiccnial lyl`eh;
duarsen`e. oong-qiaa-gong`aq, seucsen`e. oong-qiaa-gnial;
qual sir gelynial cnial, lyl narl laai. qual dioq ge liaul bnial`lih;
tnidelng. tnigong, deur'er. vul-gur-gong`aq;
bak hailhnuar. zab-beuh oong-`a-gong`ouq;

baiccnial, baiccnial`leh, baiccnial, baiccnial;
quln haursni`aq. aic dioq akiim'al. in hit e zavoulgnial;
m znai urynial. yah vooynial;
urynial. doq huah sna snia`ouq;
vooynial! vooynial! vooynial!

fhorng-`eq-celng`ouq, fhorngcelng`aq,
sucgol. baai gah gui dohdelng;
aangkir. nal badlal. gah leengqelnh;
voeh jiaq. dioq gadir gelng;
sna qnual, nyrng qnual. zoec lyl baai`ouq;
yaam-geu-gong`aq. liuu laai taai`aq, voo znii. qual voo aic`ouq;
aangbau. duar`e. zoec lyl laai. ah-!
nah-! eq laai`ouq;

agong`aq. duic`aq- quln`a ur`aq- ur gaudaic`ouq;
gioc quln leh maaciok yil'al. m tang oubeq baai`aq;
ponk`aq. lyl ge ponk`aq; gauc`aq. qual did gauc`aq;
galngdelng. deh kui hue. sir ge`aq- jid daai`ouq;
oq oq, oq oq`oq`aq;

caulbou`maq. lour-siorng`aq. caul'al. cni cni`aq;
caulbou`maq. lour-siorng`aq. caul'al. guahdii`ouq;
yulhauc. e simbur. sir sna-dynk sio;
buthauc. e simbur. sir geuc-lour yioo`a. geuc-lour yioo;
yioo. lyl dioq yioo geuc gioo;
oq oq, oq oq`oq`aq;

hent zual. laai. lyl mar sio znii. kyc`aq;
hent zual`aq. sio znii. sir voeh veul lour kyc`aq;
hent zual. laai. lyl mar sio znii. kyc`aq;
hent zual`aq. sio znii. sir voeh veul lour kyc`ouq;
gniaa. lyl dioq gniaa geuc gioo;
oq oq, oq oq`oq`aq;

quutaau-velvirn`aq. rir-`a-jiong-`aq-qun`ouq;
yah ur ridyaq`aq. siang-yiuu-suun`aq;
sio jiul. baai, lyl leh qyyn-`a-zual. hent`ouq;
agong`aq. duic laang. sir dioq`aq- cintcail;
gniaa. lyl doq gniaa,
lyl doq hour i geuc gioo;

caulbou`maq. paulvel`maq. caul'al. cni cni`ouq;
caulbou`maq. lour-siorng`aq. caul'al. guahdii;
yulhauc. e simbur. sir sna-dynk sio;
buthauc. e simbur. sir geuc-lour yioo`aq. geuc-lour yioo;
yioo. lyl dioq yioo geuc gioo;
oq oq, oq oq`oq`aq;

hent zual. laai. lyl mar sio znii. kyc`aq;
hent zual`aq. sio znii. sir voeh veul lour kyc`ouq;
hent zual. laai. lyl mar sio znii. kyc`aq;
hent zual`aq. sio znii. sir voeh veul lour kyc`ouq;
gniaa. lyl doq gniaa;
gniaa gauc Guanyim Budzoul Vior;
oq oq, oq oq`oq;
(baicbaic`ouq! laai baic Guanyim Poursat`ouq!)

 

  
Comments